บริการประเมินค่าใช้จ่าย

  การบริการคืองานของเรา

                 “ ฟรีค่าบริการเบื้องต้น ”
การบริการเบื้องต้น ประกอบด้วย การประเมินราคา, การประเมินเวลาการผลิต และ การร่างแบบ ข้อมูลทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจของผู้เป็นเจ้าของบ้าน ดังนั้น สิ่งต่างๆ นี้เป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านจำเป็นที่จะต้องรับทราบข้อมูล เราเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงเห็นว่าการบริการฟรี ถือเป็นการตอบแทนที่ท่านเลือกเราไว้ เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจครั้งสำคัญ.

หน้าServices รูป27
หน้าServices รูป28
หน้าServices รูป29
หน้าServices รูป30

รายละเอียดของข้อมูลประกอบด้วย

หน้าServices รูป23

1. ใบประเมินราคา
ระบบการประเมินราคา เป็นการประเมินโดยการถอดวัสดุจากโมเดลที่เราได้ตั้งไว้ รายละเอียดการประเมินราคา ประกอบด้วย ลักษณะเฟอร์นิเจอร์, วัสดุ (โดยประเมิน), ขนาดโดยประเมิน (หมายเหตุ : การประเมินราคาอาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่ +/- ร้อยละ 10)

ผลดี

– ค่าบริการ 0.3% ของราคาประเมิน
– รวดเร็ว

ผลเสีย

-ข้อมูลในการตัดสินใจไม่ครบถ้วน

2. แบบร่าง
แปลนโดยลงการจัดวางผังเฟอร์นิเจอร์ ภาพร่าง โดยเป็นภาพทัศนียภาพ ลงสี และไม่ลงสี โดยรวมประมาณ 50% ของพื้นที่ (หมายเหตุ : นี้ไม่ใช่แบบเพื่อการผลิต ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากแบบจึงเป็นเพียงการร่าง, ลักษณะการนำเสนองานขึ้นอยู่กับมูลค่างาน)

หน้าServices รูป24
หน้าServices รูป25
หน้าServices รูป26

ผลดี

– ค่าบริการ 1.0% ของราคาประเมิน
– ข้อมูลครบถ้วน

ผลเสีย

– ใช้เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ไม่เกิน 2 สัปดาห์

*ฟรีค่าบริการเบื้องต้น หมายถึง การนำเอาค่าบริการเบื้องต้นนี้ มาหักลบกับค่างวด หรือ ค่ามัดจำ ภายหลังเมื่อมีการสั่งซื้อ*